Buitengewone Algemene Ledenvergadering 22 juni 2016

Graag nodigen wij u uit voor een Buitengewone Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op woensdag 22 juni 2016 om 17.30 uur ten kantore van NNEK in Amsterdam. Deze BLV dient ter goedkeuring van het voorstel tot statutenwijziging, daar het quorum hiervoor ontbrak in de Algemene Ledenvergadering van 31 mei jl.

Lees verder

Minister Dijsselbloem vraagt uw feedback over Wbfo

Op 7 juni 2016 vindt het gesprek plaats tussen het Ministerie en de VV&A.
Aanleiding is de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) die in februari 2014 in werking is getreden. De wet, in de volksmond ook bekend als Wet beloningsbeleid, heeft als doel om exorbitante financiële beloningen in de sector aan banden te leggen. Maar: wat zijn nu eigenlijk de effecten van deze wet?

Lees verder

Grondslag heffingsbedragen wordt herzien

De VV&A heeft zich hard gemaakt voor de herziening van de facturatie grondslag. De scheefheid in de huidige grondslag is haar al jaren een doorn in het oog.

DNB heeft de grondslag voor de facturatie per 2016 gewijzigd na consultatie van onder andere de VV&A. De facturatie wordt uit 3 delen opgebouwd te weten:
– Een vast bedrag
– Een bedrag per vergunning type
– Een percentage van het Asset Under Management

Tevens zal er een kleine teruggaaf plaatsvinden van te veel betaalde kosten over 2015. De daadwerkelijke bedragen en het percentage worden vanaf 1 juni gepubliceerd in Staatscourant en het Open Boek Toezicht op de website van DNB.

Lees verder

ICAAP nieuwe stijl; heeft u de rapportage al compleet?

Het is bijna 30 juni. Voor die tijd dienen alle daartoe verplichte ondernemingen hun ICAAP-kapitaal aan DNB te rapporteren. De rapportage is gebaseerd op cijfers van het vierde kwartaal van 2015.

DNB heeft in 2015 de beleidsregel Internal Capital Adequancy Assessment Process (ICAAP) gepubliceerd. In deze beleidsregel geeft DNB een toelichting op de risico’s waarmee beleggingsondernemingen rekening moeten houden bij het opstellen van hun ICAAP.

Lees verder

VKM/TCO en depotbanken

Over enkele maanden verwacht de AFM van de sector dat de ex-post en ex-ante kosten gerapporteerd worden op hun website. Op initiatief van het VV&A Bestuur is er periodiek overleg met de depotbanken tot stand gekomen. De VV&A heeft de complexiteit van ex-post rapportering aan de orde gebracht. De depotbanken zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en werken naar een oplossing om de ex-post gegevens te publiceren.

Lees verder