DNB consulteert concept Regeling beheerst beloningsbeleid 2017

In de concept Regeling beheerst beloningsbeleid 2017 (Rbb 2017) heeft De Nederlandsche Bank (DNB) op grond van artikel 1:117 lid 4 Wft nadere regels gesteld op het gebied van beloningsbeleid. Deze regeling beoogt de nu geldende Rbb uit 2014 te vervangen en is – in tegenstelling tot de Rbb 2014 – sectoraal ingesteld. De VV&A bereidt haar reactie voor op de consultatieversie (Rbb 2017) en zal deze voor de deadline van 13 oktober indienen.

Aanleiding voor het opnieuw opstellen en actualiseren van deze toezichthouderregeling van DNB is de komst van Europese sectorale beloningsregels met sector specifieke accenten. Deze accenten geven blijk van de afwijkende aard van de diverse financiële ondernemingen waarop de regels betrekking hebben. Om die reden heeft DNB besloten om meer aansluiting te zoeken bij de reikwijdte van de vereisten zoals neergelegd in de verschillende richtlijnen en de inhoud van de richtsnoeren van de Europese toezichthoudende autoriteiten.

Op hoofdlijnen betekent dit dat de vereisten uit de richtlijn kapitaalvereisten slechts nog gelden voor banken en beleggingsondernemingen in de zin van de verordening kapitaalvereisten (CRR). De vereisten ten aanzien van het beloningsbeleid voor premiepensioeninstellingen volgen uit de IORP-II richtlijn. Voor verzekeraars waarop het toezichtkader ingevolge de richtlijn en verordening solvabiliteit II van toepassing is, zijn al aanvullende eisen gesteld in artikel 275 van de verordening solvabiliteit II (Verordening (EU) nr. 2015/35). De sectoren waarvoor geen sprake is van Europese sectorale regelgeving kunnen zich (maar dit is dus niet verplichtend) bij de uitwerking van de beloningsregels uit hoofdstuk 1.7 Wft richten naar de regels van gelieerde sectoren.